Bygglov eller bygganmälan, vad gäller?

 • 12:e augusti 2023

Det är viktigt att ha koll på när man behöver en bygganmälan eller ett bygglov då ett bygge, renovering eller rivning som gjorts utan ett godkännande räknas som ett svartbygge. Vilket både kan leda till en byggsanktionsavgift och även i värsta fall till att du måste återställa till hur det var. Det är alltså bäst att veta hur det går och vara insatt i detta innan något påbörjas. Kontakta alltid din kommun gällande bygglov/bygganmälan.

Vad är skillnaden på bygglov och bygganmälan?Den största skillnaden på dessa är att bygglov ofta innefattar det som byggs nytt, byggs till eller på andra sätt ändrar en bostads konstruktion. Bygglov kan gälla mindre både tillbyggnader och ändringar, men en tillbyggnad som inte kräver bygglov utan endast bygganmälan är dock vara av mindre slag. Men att gissa sig till själv vad man tror gäller för sig är däremot svårt – och att kontakta sin kommun är bäst i alla de fall ändringar sker.

Den största skillnaden är nog inte vad du själv ska utföra – utan hur själva processen går till. Att göra en bygglovsanmälan är både billigare och tar oftast kortare tid att få godkänt. Medan ett bygglov ofta har en längre handläggningstid och kostar mer. I det stora hela är det två relativt komplexa processer gällande ritningar och annan dokumentation. Det är därför bra att vara ute i god tid med ansökan om man vill att ett godkännande ska komma inom den tid du planerat.

Men oavsett är kravet på ritningarna domsamma, det ska vara fackmannamässigt framställdabygglovsritningar.

Bygglov

Ofta är det vanligt att du behöver bygglov när det gäller områden inom detaljplan* eftersom det inte bara kommer röra dig själv utan ett område av boenden. Kommunen kan även tillföra bygglovsplikt på något som innan inte var det och även ta bort bygglovsplikt på något som i vanliga fall har det – så även på grund av denna anledning är det bra att inte ta egna beslut i något.

Anmälan om bygglov görs med en blankett till byggnadsnämnden i din kommun. De tar även ut en kostnad för att ta sig an en ansökan – hur mycket får du reda på genom att kontakta byggnadsnämnden i din kommun. Ett godkänt bygglov gäller i 2 år och kräver att det måste vara färdigställt inom 5 år.

Ett bygglov krävs i de fall där du ska bygga nytt, göra ombyggnad eller tillbyggnad. Men det krävs också för tillbyggnader som kanske inte är lika uppenbara, såsom:

 • skärmtak och carportar
 • om du ska flytta ett hus från ett ställe till ett annat (då behöver du lov både för att ta ner/riva huset och sedan för att bygga upp det igen på ny plats)
 • om huset ligger i ett område med detaljplan och du byter material på tak eller förändrar fasad – både gällande typ av fasad och färg
 • byggnad av plank eller en mur
 • inomhus gäller oftast inte bygglov, de vanligaste orsakerna när det kan gälla är stora förändringar av planlösning och där bärande väggar berörs

Bygganmälan

När det gäller bygganmälan så är det egentligen alla fall där inte bygglov gäller. Ofta är det bra att du kontaktar byggnadsnämnden i din kommun för att reda ut vad som gäller även här. Byggnadsnämnden tar ut en kostnad även för bygganmälningar (som även det görs hos dem) och vill du veta mer om hur mycket så kontaktar du dem angående detta. Du inväntar sedan ett startbesked från dem och efter det är det tillåtet att starta projektet.

Bygganmälan krävs i nästan alla fall där inte ett bygglov behövs, exempelvis vid:

 • ombyggnad eller tillbyggnad som undantagits bygglov – däribland tillbyggnader som är högst 15m2
 • rivning eller delvis rivning av en byggnad
 • om husets planlösning ändras avsevärt och bärande väggar berörs
 • andra väsentliga ändringar som görs eller berör delar som vatten och avlopp, ventilation och eldstad
 • ändringar som påverkar en bostads befintliga brandskydd
 • man får bygga så kallade attefallshus (komplementbostäder) endast med en bygganmälan om de inte överskrider 30m2

Åtgärder som oftast varken kräver bygglov eller bygganmälan

Det är bättre att vänja sig vid att det ofta krävs antingen ett bygglov eller en bygganmälan och det är alltid bättre att fråga en extra gång i stället för att anta. Däremot så finns det vissa områden som är helt uteslutna från bägge delarna, bland annat:

 • Uteplatser
 • Altaner (med vissa undantag)
 • Friggebodar
 • Staket (maxhöjder kan variera beroende på kommun)